UBND XÃ SÍN CHÉNG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai
Tên giám đốc : Lý Xuân Thành